Obchodní podmínky

Poslední update: 13. července 2024

Všeobecné obchodní podmínky společnosti One3D s.r.o. se sídlem Boženy Němcové 708/11, 789 85 Mohelnice, IČO: 03554538, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60468 (dále jen jako „Společnost“), internetové stránky společnosti: https://www.one3d.cz/

I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Společnosti se vztahují na všechny smlouvy, které při své činnosti Společnost uzavírá, a ve kterých Společnost vystupuje jako dodavatel (zhotovitel/prodejce) výrobků/služeb.
 2. Veškeré smlouvy, ve kterých Společnost vystupuje jako dodavatel (zhotovitel/prodejce) výrobků/služeb, které za úplatu dodává (zhotovuje/prodává) třetím osobám – zákazníkům – jsou dále označovány jako „Smlouvy“, každá jednotlivá taková smlouva pak jako „Smlouva“.
 3. Osoby (subjekty), se kterými Společnost Smlouvy uzavírá, jsou dále označování jako „Zákazníci“, jednotlivě jako „Zákazník“.
 4. Zákazník a Společnost jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“.
 5. Výrobky, věci či služby, které Společnost Zákazníkovi dodává (poskytuje) jsou dále označovány společnou zkratkou „Výrobky“.
 6. Tyto VOP se vztahují na Smlouvy a veškeré vztahy ze Smluv vyplývající a s nimi související.
 7. Kde tyto VOP požadují písemnou formu jednání, je tato forma zachována a dodržena taktéž výměnou elektronických zpráv (např. e-mailů) bez zaručeného elektronického podpisu. To neplatní v případech, kdy je písemná forma vyžadována právními předpisy.
 8. Ujednání obsažená v Nabídce (jak je definována níže) mají přednost v případě rozporu s těmito VOP. Jinak se od těchto VOP se lze odchýlit pouze výslovnou písemnou dohodou Společnosti a Zákazníka. Od těchto VOP se nelze odchýlit např. potvrzením jiných obchodních podmínek.
 9. Vzhledem k tomu, že Společnost provozuje především zakázkovou výrobu, mají Smlouvy povahu a režim smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „NOZ“). Tuto skutečnost bere Zákazník plně na vědomí. Pokud by v jednotlivém případě měla Smlouva vzhledem ke všem okolnostem charakter smlouvy kupní (dle § 2079 a násl. NOZ) nebo jiného smluvního typu i v takovém případě se použijí tyto VOP, a to v plném rozsahu – případná ustanovení zohledňující povahu Smlouvy jako smlouvy o dílo, která logicky nelze použít pro konkrétní smluvní typ Smlouvy se užijí takovým způsobem, aby byl co možná v maximální míře zachován jejich význam a účel.
 10. VOP jsou v souladu s ustanoveními § 1751 a násl. NOZ nedílnou součástí všech Smluv, a to i vpřípadech, že odkaz na VOP není ve Smlouvě výslovně uveden, nebo nejsou VOP ke Smlouvě přiloženy. VOP platí i pro případ Smluv uzavřených postupem podle ustanovení § 1744 NOZ.
 11. Obchodní (všeobecné, jiné atd.) podmínky Zákazníka (nebo jiné obdobné dokumenty a podmínky Zákazníka nebo třetích osob) nejsou součástí Smlouvy. Při uzavírání Smlouvy není Zákazník oprávněn vyloučit platnost těchto VOP, nebo jejich částí.

II. Uzavírání Smluv – kontraktační proces

   1. Smluvní strany nejsou nijak omezeny v jednání o uzavření Smlouvy. Toto jednání může probíhat osobně, písemně, prostřednictvím elektronické komunikace či jakýmkoliv jiným vhodným způsobem. V rámci tohoto jednání dochází mezi Společností a Zákazníkem k určení a dohodě o základních podmínkách a obsahu Smlouvy. Zejména jde o dohodnu o:
    • podobě a specifikaci Výrobků,
    • množství Výrobků,
    • ceně a její splatnosti,
    • termínu a místu dodání Výrobků.
   2. Výsledkem výše uvedeného jednání je cenová nabídka Společnosti, což je písemný dokument vystavený Společností (ať již v listinné nebo elektronické podobě), který je označen jako „Cenová nabídka“ (dále jen jako „Nabídka“). Nabídka zpravidla obsahuje shrnutí základních podmínek smlouvy (ad bod 2.1 těchto VOP). Akceptací Nabídky (tzv. „objednávkou“) Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito VOP a bere na vědomí, že v okamžiku, kdy Společnost potvrdí Zákazníkovi jeho akceptaci Nabídky (objednávku), je uzavřena Smlouva.
   3. Bez ohledu na průběh jednání je Smlouva uzavřena (až) v okamžiku, kdy Společnost potvrdí Zákazníkovi jeho akceptaci Nabídky (tzn. objednávku). Zákazníkova akceptace Nabídky (objednávka) musí být provedena písemně – zejm. zprávou prostřednictvím elektronické pošty. Nabídka musí být akceptována bez jakýchkoliv výhrad – vylučuje se aplikace § 1740 odst. 3 NOZ. Přijetím nabídky není odpověď, která vymezuje obsah navržené smlouvy jinými slovy (v tomto ohledu se vylučuje aplikace věty druhé § 1740 odst. 2 NOZ). Potvrzení Zákazníkovi akceptace (tj. potvrzení objednávky) Společnost taktéž učiní písemně – zejm. zprávou prostřednictvím elektronické pošty.
   4. Ze Smlouvy vyplývá pro Společnost zejména povinnost zhotovit/dodat Zákazníkovi na svůj náklad a nebezpečí Výrobky. Pro Zákazníka ze Smlouvy vyplývá zejména povinnost zaplatit Společnosti sjednanou úplatu/cenu.
   5. Obsah Smlouvy se řídí primárně Nabídkou a těmito VOP – společně tvoří úplnou a celistvou Smlouvu, která představuje souhrn práv a povinností Smluvních stran ve vztahu k dodání Výrobků dle podmínek Smlouvy. V případě, že vznikne nesoulad nebo rozpor mezi Nabídkou a těmito VOP, mají dokumenty (právní) přednost v následujícím pořadí (kdy dříve uvedené mají přednost před uvedenými později):
    • Nabídka,
    • tyto VOP,
    • ustanovení právních předpisů, která mají dispozitivní povahu.
   6. Nabídka může obsahovat odkazy na dokumenty a/nebo informace mezi Smluvními stranami sdělené/zaslané při jednání o uzavření Smlouvy – v takovém případě jsou tyto informace a dokumenty součástí Nabídky.
   7. Uzavřená Smlouva je závazná pro obě Smluvní strany. Smlouvu lze měnit (co do jejího obsahu) nebo ji zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
   8. V případě, že je mezi Smluvními stranami uzavřena smlouva ve formě kompletního písemného dokumentu (zejm. v listinné podobě), takto uzavřená smlouva se považuje pro účely těchto VOP za akceptovanou Nabídku, jejíž akceptaci Společnost potvrdila a tyto VOP se pro ni použijí v celém rozsahu, není-li to v uvedené listině (smlouvě) výslovně vyloučeno.
   9. Ústní prohlášení učiněná vůči Zákazníkům zaměstnanci Společnosti nezavazují Společnost.

III. Provádění díla (zhotovení Výrobků)

 1. Společnost je povinna provést dílo – zhotovení Výrobků – nebo si jeho provedení zabezpečit, vždy s náležitou odbornou péčí a v náležité kvalitě.
 2. Společnost je povinna při realizaci dodržovat podmínky stanovené Smlouvou, těmito VOP i obecně závaznými právními předpisy (případně jinými platnými předpisy závaznými pro realizaci díla – zhotovení Výrobků).
 3. Společnost je povinna provést dílo – zhotovení Výrobků – na svůj náklad, osobami k tomu způsobilými a na své nebezpečí. Společnost je oprávněn k realizaci použít třetích osob, odpovídá však za řádnost provedení tak, jako by ji prováděla sama.
 4. Výrobky (a produkty jednotlivých technologií) jsou vyráběny v souladu s technickou normou ČSN ISO 2768. Tato norma definuje všeobecné tolerance a nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů. Výrobky (a produkty jednotlivých technologií) Společnosti odpovídají třídě přesnosti „c“, není-li výslovně sjednáno jinak. U dodávky služeb (např. provedení 3D skenu apod.) je tolerance definována příslušnými parametry použitého přístroje, resp. objemovou přesností 0,020 mm + 0,100 mm/m. Přístroj je pravidelně kalibrován.
 5. Je-li k provedení díla (zhotovení a dodání Výrobků) nutná součinnost Zákazníka, určí mu Společnost přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Pokud je Zákazník v prodlení s poskytnutím součinnosti, prodlení Společnosti je vyloučeno. Uplyne-li lhůta marně, má Společnost právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet Zákazníka, anebo, upozornil-li na to Zákazníka, odstoupit od Smlouvy.
 6. Zákazník má právo kontrolovat provádění díla (zhotovování Výrobků) pouze v případě, že je to výslovně ve Smlouvě sjednáno.

IV. Dodání (předání a převzetí) Výrobků

 1. Dílo je provedeno (základní závazek Společnosti je splněn), je-li dokončeno a předáno.
 2. Termín a místo předání a převzetí Výrobků je stanoven v Nabídce. Pokud termín není v Nabídce stanoven, platí, že Společnost bude plnit v čase/termínu přiměřeném možnostem Společnosti. Pokud není místo dodání (předání a převzetí Výrobků) v Nabídce stanoveno, platí, že Společnost předá Výrobky v místě sídla nebo provozovny Společnosti.
 3. Společnost se zavazuje Výrobky předat Zákazníkovi v sjednaném místě a čase a Zákazník se je zavazuje (v sjednaném místě a čase) převzít.
 4. Společnost neodpovídá za opožděné, nebo neuskutečněné dodání Výrobků v důsledku zavinění jejích dodavatelů nebo přepravců. Sjednaná dodací lhůta se prodlužuje o dobu prodlení Zákazníka, pokud v důsledku takového prodlení nemůže Společnost dodat Výrobky řádně a včas.
 5. Zákazník se zavazuje akceptovat předčasné plnění (tzn. dřívější dodávku) i plnění po částech (tzn. je povinen převzít i část Výrobků).
 6. Nebezpečí škody na věci (na Výrobcích) přechází ze Společnosti na Zákazníka okamžikem převzetí Výrobků; v případě, že si Zákazník zajišťuje taktéž dopravu – pak okamžikem předání Zákazníkovu dopravci. Dostane-li se Zákazník do prodlení s převzetím Výrobků, přechází na Zákazníka nebezpečí škody na věci (na Výrobcích) bez dalšího okamžikem nastalého prodlení Zákazníka.
 7. Předání a převzetí výrobků bude zpravidla písemně potvrzeno (zejména podpisem dodacího listu nebo obdobného dokumentu).
 8. Zákazník je povinen při převzetí podrobit množství a druh Výrobků prohlídce. Následně je Zákazník bez zbytečného odkladu povinen učinit podrobnou odbornou pečlivou prohlídku Výrobků, zejména ohledně jejich jakosti a detailního souladu se Smlouvou.
 9. Zákazník nabývá vlastnického práva k Výrobkům až okamžikem úplného zaplacení sjednané ceny Výrobků ve prospěch Společnosti – tzn. Společnost si ve smyslu § 2132 vyhrazuje vlastnické právo do úplného zaplacení ceny Výrobků.
 10. Prodlením Zákazníka s převzetím Výrobků delším než 3 (tři) měsíce vzniká Společnosti právo věc po předchozím upozornění na účet Zákazníka vhodným způsobem prodat poté, co Zákazníkovi poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

V. Cena Výrobků, platební podmínky

  1. Zákazník je povinen za dodání Výrobků (tzn. provedení díla) zaplatit Společnosti sjednanou cenu (úplatu).
  2. Cena Výrobků se stanovuje individuálně v závislosti na konkrétních požadavcích Zákazníka v průběhu jednání o uzavření Smlouvy. Výsledná cena je pak uvedena v Nabídce. Pokud by byla Smlouva uzavřena bez určení ceny, platí, že Zákazník je povinen zaplatit cenu obvyklou (přiměřenou).
  3. Není-li v Nabídce stanoveno jinak, sjednaná cena je uvedena bez DPH. Vzhledem k tomu, že Společnost je plátcem DPH, bude ke sjednané ceně připočtena DPH v zákonné výši (sazbě). To se netýká plnění, která by nebyla zdanitelným plněním dle příslušných právních předpisů.
  4. Není-li v Nabídce stanoveno jinak, je:
   • příslušné expediční balení zahrnuto v ceně Výrobků,
   • cena dopravy zahrnuta v ceně Výrobků.
  5. Zákazník je povinen zaplatit cenu Výrobků na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Společností zpravidla nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne předání Výrobků Zákazníkovi. Faktura bude mít veškeré náležitosti daňové dokladu podle platných a účinných právních předpisů. Zákazník souhlasí, že k doručení faktury postačí její zaslání elektronickou poštou (zejm. e-mailem).
  6. Není-li v Nabídce stanovena jiná splatnost, platí, že splatnost daňového dokladu činí minimálně 14 (čtrnáct) dní.
  7. Odmítne-li Zákazník Výrobky převzít nebo je v prodlení s převzetím Výrobků, nemá to vliv na jeho povinnost zaplatit jejich cenu. Společnost je oprávněna vystavit příslušný daňový doklad – fakturu (ve lhůtě ad bod 5.5 těchto VOP), kterou je Zákazník povinen řádně uhradit.
  8. Společnost je oprávněna požadovat od Zákazníka složení zálohy na cenu Výrobků, a to až do výše 100 % ceny Výrobků, i když to nebylo výslovně sjednáno v Nabídce. Zákazník je povinen takovou zálohu Společnosti poskytnout. Pro případ nesložení vyžádané zálohy má Společnost právo pozastavit plnění až do doby složení zálohy ze strany Zákazníka.
  9. Cena Výrobků (nebo záloha) je zaplacena okamžikem připsání příslušné peněžní částky na účet Společnosti.
  10. O dobu prodlení Zákazníka se zaplacením jakékoliv peněžité částky (zejm. zálohy) se prodlužuje sjednaný termín dodání Výrobků.
  11. V případě prodlení Zákazníka se zaplacením jakékoliv peněžité částky (zejm. ceny Výrobků nebo zálohy) je Společnost oprávněna pozastavit jakékoliv plnění vůči Zákazníkovi, a to i plnění sjednaná na základě jakýchkoliv jiných smluv nebo plnění vyplývající z jiných právních důvodů, a to aniž by z toho vznikaly Zákazníkovi jakékoliv práva a nároky (např. nároky z prodlení, z důvodu náhrady škody apod.).

VI. Záruka, reklamace, odpovědnost za vady a za škodu

    1. Společnost zaručuje, že Výrobky odpovídají Smlouvě. Neodpovídají-li Výrobky Smlouvě, mají vadu. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou má Výrobek při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později.
    2. Společnost neposkytuje záruku za jakost (tzn. záruční dobu, ve smyslu § 2113 a násl. NOZ). Tím není dotčena odpovědnost Společnosti dle bodu 6.1 VOP.
    3. Společnost odpovídá pouze za vady Výrobků, které jsou zákazníkem řádně vytknuty v souladu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy (zejm. NOZ).
    4. S ohledem na povinnost Zákazníka k prohlídce Výrobků (ad bod 4.8 VOP) se sjednává a platí, že
     Zákazník je oprávněn vytknout Společnosti vady Výrobků v nejpozději v následujících lhůtách:

     • množstevní vady (tzn. nedostatečný počet kusů Výrobků) a vadný druh/typ Výrobků v okamžiku převzetí (zejm. na základě poznámky učiněné v dodacím listě nebo obdobném dokladu);
     • další vady (které nejsou vadami skrytými, a lze je zjistit při pečlivé odborné podrobné prohlídce) nejpozději do 10 (deseti) pracovních dní ode dne převzetí Výrobků;
     • skryté vady nejpozději do 10 (deseti) pracovních dní ode dne, kdy je Zákazník měl a mohl objevit (nebo kdy je skutečně objevil, podle toho, který okamžik nastane dříve), nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce ode dne převzetí Výrobků.
    5. Za vady (vadné plnění), které nebyly vytknuty (reklamovány) ve výše uvedených lhůtách (ad bod 6.4 VOP) Společnost neodpovídá a nedodržení těchto lhůt k vytknutí vad (vadného plnění) má za následek zánik nároků z vad (vadného plnění) Zákazníka vůči Společnosti.
    6. Vady (vadné plnění) musí být ze strany Zákazníka vytknuto písemně, přičemž jeho součástí musí být alespoň:
     • identifikace Smlouvy a dodávky Výrobků,
     • identifikace a množství konkrétních vadných Výrobků,
     • popis vady (zejm. v čem spočívá a jak se projevuje),
    7. Vada (vadné plnění) se považuje za vytknutou až okamžikem doručení písemného vytknutí obsahujícího všechny povinné minimální náležitosti, jak jsou uvedeny v bodě 6.6 VOP. Do té doby není Společnost povinna činit jakékoliv kroky a Zákazníkovi nevznikají žádná práva z vad (vadného plnění).
    8. Zákazník je povinen se zdržet nevhodného nakládaní a manipulace s Výrobky, jejichž vadu Společnosti vytknul nebo vytknout hodlá, a to zejména takového nakládání, které by mohlo ztížit nebo znemožnit objektivní přezkoumání oprávněnosti vytknutých vad a uplatňovaných nároků Zákazníka.
    9. Zákazník je povinen Výrobky, jejichž vady Společnosti vytknul, předložit v sídle nebo provozovně Společnosti k přezkoumání vytknutých vad, resp. vyřízení reklamace.
    10. Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci (vytknutí vad) Zákazníka v přiměřené lhůtě, zpravidla do 30 (třiceti) dnů ode dne řádného vytknutí vad.
    11. Pokud je vytknutí vad (reklamace) uznána Společností jako oprávněná, může Zákazník požadovat:
     • primárně odstranění reklamované vady během následné přiměřené lhůty,
     • pouze pokud to není možné nebo to Společnost odmítne, může Zákazník požadovat odstranění vady dodáním nových Výrobků bez vad,
     • pokud ani to není možné nebo to Společnost odmítne, může Zákazník odstoupit od Smlouvy, a to (pouze) ohledně vadných Výrobků (kusů).
    12. Zákazník může namísto nároků uvedených výše v bodě 6.11 VOP požadovat přiměřenou slevu z ceny vadných Výrobků.
    13. Zákazník se vzdává nároku na náhradu újmy (zejm. škody), resp. smluvně se omezuje rozsah odpovědnosti Společnosti za újmu (škodu), která by zákazníkovi vznikla nebo mohla vzniknout ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou. Případná povinnost Společnosti k náhradě újmy (škody) je takto omezena do maximální výše, kterou představuje sjednaná cena Výrobků dle Smlouvy.
    14. Omezení újmy (škody) ad výše dle bodu 6.13 VOP se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
    15. To, co by Zákazníkovi náleželo (nebo náleží) z nároků z vad Výrobků nelze požadovat z titulu náhrady škody.

VII. Další práva, povinnosti a ujednání

 1. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku proti pohledávce Společnosti vyplývající nebo související se Smlouvou. Zákazník není oprávněn zadržovat jakoukoli platbu, ke které je Společnosti povinen, ani částečnou, z důvodu protinároků vyplývajících z vad Výrobků či z jakýchkoliv jiných důvodů.
 2. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti postoupit svá práva nebo povinnosti vůči Společnosti vyplývající nebo související se Smlouvou (či Smlouvu jako celek). Tato povinnost Zákazníka trvá i po ukončení Smlouvy. Tím není dotčeno případné právo Smluvních stran využít k přepravě Výrobků třetích osob (dopravců).
 3. Smluvní strany si potvrzují, že vstupují do smluvního vztahu – uzavírají Smlouvu – v rovném postavení, žádná ze Smluvních stran nemá postavení slabší strany.
 4. Zcela se vylučuje ustanovení o neúměrném zkrácení (dle § 1793 NOZ). Smluvní strany se vzdávají práv z neúměrného zkrácení (dle § 1793 NOZ).
 5. Aplikace § 1980 NOZ se vylučuje. Aplikovat jej lze pouze v případě, že Zákazník Společnosti písemně (výslovně) před uzavřením Smlouvy sdělí, že nemá na opožděném plnění zájem a Společnost tuto skutečnost písemně (výslovně) před uzavřením Smlouvy akceptuje.

VIII. Odstoupení od smlouvy

   1. Od Smlouvy lze odstoupit pouze ze zákonných důvodů a důvodů sjednaných v Nabídce nebo těchto VOP, to vše, pokud to není v Nabídce nebo těchto VOP vyloučeno.
   2. Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit (také) v případě, že:
    • Zákazník je v prodlení o více než 30 (třicet) dní s jakoukoli platbou vyplývající ze Smlouvy;
    • Zákazník neposkytne společnosti potřebnou součinnost nebo podklady, a to ani do 15 (patnácti) dní ode dne výzvy společnosti;
    • Ohledně Zákazníka bude zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení.
   3. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit (také) v případě, že:
    • Společnost je v prodlení o více než 30 (třicet) dní s předáním Výrobků, a to ohledně této
     nedodané části výrobků.
   4. Zánikem Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.
   5. Společnost je oprávněna zčásti nebo zcela odstoupit od Smlouvy v případě neočekávaného výpadku ve výrobním procesu, výpadků na straně případných subdodavatelů, skladových zásob nebo při vzniku zákonných či sjednaných (např. v těchto VOP) okolností vylučujících odpovědnost Společnosti.

IV. Vyšší moc

 1. Odpovědnosti za porušení (nesplnění) povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo se Smlouvou souvisejících, zejm. odpovědnosti za částečné nebo celkové neplnění závazků ze Smlouvy a povinnosti k náhradě škody se Společnost zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (dále jen „Vyšší moc“).
 2. Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení zboží či zboží (z moci úřední), embargo, zákaz transferu deviz, zákonný (či vládní) zákaz činnosti, dodávek, výroby nebo jiného plnění vztahující se k povinnostem Společnosti dle Smlouvy (či její části), nezaviněná regulace odběru elektrické energie, teroristický útok apod.
 3. V případě Vyšší moci je Společnost oprávněna pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy, a to po dobu, po kterou trvají okolnosti Vyšší moci, a to, aniž by nastalo prodlení s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy. Termín(y) plnění se pak posouvají o počet dní, po které trvala Vyšší moc.
 4. Vyšší moc vylučuje (vedle nároku na náhradu škody) též nárok na uplatnění jakýchkoliv smluvních pokut či jiných smluvních či zákonných sankcí, důsledků a odpovědností proti Společnosti.
 5. Společnost musí bez zbytečného odkladu oznámit Zákazníkovi překážku (Vyšší moc) a její důsledky pro svou způsobilost plnit.
 6. V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než 1 (jeden) měsíc je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit.
 7. Povinnosti Zákazníka k řádnému plnění peněžitých závazků se nelze zprostit odkazem na vyšší moc.

X. Sankce

 1. Zákazník je povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením jakéhokoliv peněžitého závazku (plnění) vůči Společnosti.
 2. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoli dotčeno právo kterékoliv Smluvní strany vedle smluvní pokuty požadovat případnou náhradu škody – tzn. vylučuje se aplikovatelnost § 2050 NOZ.
 3. Smluvní pokuta je splatná k výzvě Smluvní strany, které na ni vznikl nárok, a to pak ve lhůtě v této výzvě poskytnuté, nejdříve však do 7 (sedmi) dní ode dne doručení takové výzvy.

XI. Ochrana osobních údajů

  1. Společnost se zavazuje, že pokud při své činnosti zpracovává osobní údaje, činí tak vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o
   zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
  2. Společnost proto (v souvislosti se Smlouvami) zejména zpracovává osobní údaje:
   • jejichž zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo smluvních povinností nebo jiných právních povinností Společnosti, které se na Společnost vztahují,
   • k jejichž zpracování subjekt údajů udělil souhlas,
   • jejichž zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XII. Doručování, komunikace

 1. Společnost určuje svoje následující e-mailové adresy pro komunikaci: obchod@one3d.czinfo@one3d.cz
 2. Elektronické zprávy doručené na případné jiné e-mailové adresy není společnost povinna brát na zřetel a působí vůči Společnosti pouze v případě, že to Společnost (písemně) potvrdí.
 3. Případnou změnu některé z elektronických (e-mailových) adres je povinna Smluvní strana, jíž se změna týká, bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
 4. Smluvní strany jsou povinny doručovat písemnosti v listinné podobě na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku nebo na korespondenční adresu, kterou ta která Smluvní strana druhé Smluvní straně prokazatelně sdělila a označila. Případnou změnu některé z těchto adres je povinna Smluvní strana, jíž se změna týká, bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně.
 5. Písemnosti mohou být doručovány taktéž do datové schránky (zřízené ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů) té které Smluvní strany, a to z datové schránky druhé ze Smluvních stran. V tomto případě se nevyžaduje podpis jednající osoby a autenticita dokumentu je zaručena odesláním z dané datové schránky. Toto právní jednání je rovnocenné (a může nahrazovat) písemnou formu listiny s vlastnoručním podpisem oprávněné jednající osoby.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní vyplývající a s ní související se řídí a budou řídit právem (právním řádem) České republiky, a to pak zejména NOZ.
 2. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že pro všechny budoucí případné spory vyplývající či související se Smlouvou si sjednávají příslušnost soudů České republiky. Konkrétně ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského soudního řádu, sjednávají, že ve věcech sporů vyplývajících ze Smlouvy, resp. týkající se Smlouvy, včetně případných nároků vzniklých v důsledku neplatnosti Smlouvy, jakož i nároků na náhradu újmy (škody) a dalších, bude místně příslušným (jako soud prvního stupně) Okresní soud v Olomouci (případně pro věci zákonem svěřené do pravomoci krajských soudů: Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci).
 3. Společnost má právo tyto VOP průběžně měnit či doplňovat. Tím však nejsou a nebudou dotčeny Smlouvy vzniklé a uzavřené dle předchozího znění (verze) VOP.
 4. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s VOP, potvrzuje, že si jejich obsah důkladně přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí a nemá proti němu žádné výhrady. Vzhledem k tomu se zavazuje, že se jimi bude plně řídit.
 5. V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP snad je nebo se stane neplatným, neúčinným, nezákonným či nevymahatelným, ostatní ustanovení nadále zůstanou platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, neúčinné, nezákonné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným, účinným, souladným se zákonem nebo vymahatelným nebo alespoň ustanovením s obdobným právním a hospodářským smyslem a účelem.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti (platí ode) dne 1.1.2021.